Login

 

Ausstellerdetails

AIRMAR Technology Corp.
35 Meadowbrook Drive
NH 03055 Milford (USA)
Tel: +1 603 673-9570
Fax: +1 603 673-4624
http://www.airmar.com
sales@airmar.com

Katalogeintrag
Ultraschall Transducer für OEM-Anwendungen wie: Durchfluss, Füllstand, Abstand, Anwesenheit und vieles mehr, Ultraschall-Wetter-Stationen

Product group(s)

S.01.03.16
Durchfluss
S.01.05.09
Windgeschwindigkeit
S.01.05.10
Windrichtung
S.01.07.05
Ultraschall
S.02.11
Piezoelektrisches Sensorelement
S.02.32
Ultraschall-Messzelle

zurück zur Liste der Aussteller